Sukcesja podatkowa w przypadku podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskutek czego powstała nowa spółka kapitałowa

Zgodnie z art. 93c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku, pod warunkiem, że majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Oznacza to, że spółka dzielona ma obowiązek uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego za dany rok podatkowy przychodów i kosztów wykazanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa do dnia podziału spółki. Jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (IPPB3/423-46/12-2/MS) przedmiotem sukcesji są przychody i koszty nierozliczone przez spółkę dzieloną przed dniem podziału, tj. nieuwzględnione przez spółkę dzieloną przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Tożsamy pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r. (IPPB3/423-203/10-3/EB). Stwierdzono w niej, że następstwo prawne zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej należy rozumieć jako kontynuację – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez spółkę dzieloną np. kontynuację stosowanej metody amortyzacji, czy rozliczenie przychodów i kosztów nierozliczonych przed dniem podziału.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.