Stopa składki wypadkowej a przekształcenie płatnika składek

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek na ubezpieczeni wypadkowe w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 27 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stopę składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, któremu zakład nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA, przez trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, wynosi tyle co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy. Przepisy ustawy stanowią, że stopa procentowa składki jest ustalana płatnikowi składek. Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera przepisów szczególnych, które regulowałby kwestię możliwości sukcesji uprawnienia do posługiwania się określoną wartością stopy procentowej składki, jaka obowiązywała innego płatnika składek.

Zatem w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sukcesją uniwersalną praw i obowiązków przysługujących lub ciążach na podmiocie przekształcanym i podmiocie przekształconym nie może być  objęty obowiązek stosowania danej wysokości stopy procentowej składki ustalonej indywidualnie dla poszczególnych podmiotów (płatników).

Tezę taką zaprezentował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w interpretacji z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. DI/100000/43/171/2014.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.