Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości wyznaczane są przez rady gminy w uchwałach. Uprawnienie to jest zagwarantowane przez Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rady gminy są organami właściwymi do ustalania stawek podatku od nieruchomości na obszarze działania tych organów. Właściwość ta wynika bezpośrednio z ustawy zasadniczej, a konkretnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.”  Wysokość stawek obowiązujących na terenie danej gminy ustalana jest w drodze uchwały. Nie oznacza to jednak, że rada gminy może w dowolny sposób kreować wysokość tych stawek. Wręcz przeciwnie jest ona związana stawkami maksymalnymi, które są corocznie waloryzowane na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych, uwzględniając zasadę określoną powyżej, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen zaś, ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w „Monitorze Polskim”, w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Stawki podatku od nieruchomości nie muszą być jednakowe w gminie. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 tej ustawy rada gminy może różnicować wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności ich lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj zabudowy, a także sposób wykorzystania gruntu.

Zasada zgodnie, z którą rada gminy może ustalać stawki podatku od nieruchomości nie ma jednak zastosowania do wszystkich przedmiotów podlegających temu podatkowi. Stawka podatku dla budowli jest stała i stanowi 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com