Stawka podatku od towarów i usług na części zamienne do wyrobów medycznych

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi – do dnia31 grudnia 2016 r. – 23%. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 powołanej ustawy, stawka podatku dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy – do dnia 31 grudnia 2016 r. – wynosi 8%. W pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienione zostały wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach tego załącznika (bez względu na symbol PKWiU).

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

  1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
  2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
  3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
  4. regulacji poczęć

– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Jak stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 r. (PT1.050.12.2015.ALX.572), dostawa części (w tym części zamiennych) do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu medycznego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług, której wysokość w okresie do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy niż poz. 105).

Podsumowując, zdaniem Ministra Finansów wyrażonym w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 r. (PT1.050.12.2015.ALX.572), dostawa części (w tym części zamiennych) do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu medycznego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług, której wysokość w okresie do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy niż poz. 105).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.