Stawka podatku od lokalu mieszkalnego wynajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami są właściciele, posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści nieruchomości. Podatnikiem jest również jako właściciel spółdzielnia mieszkaniowa posiadająca zasoby na terenie miasta, a członkowie oraz właściciele lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc parkingowych posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, odrębną własność bądź ekspektatywę. Spółdzielnia posiada lokale użytkowe, które są jej własnością i są wynajmowane. Jeden z właścicieli lokalu mieszkalnego wynajął go na prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa różnicuje wysokość stawek podatku w zależności od sposobu wykorzystaniu przedmiotu opodatkowania. Niższe stawki przewidziano dla budynków mieszkalnych, wyższe zaś dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności. Ustawodawca rozróżnia budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że budynek mieszkalny lub jego część, o ile jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, powinien być opodatkowany stawkami najwyższymi. Przez zajęcie należy rozumieć wykorzystanie budynku na działalność gospodarczą z wyłączeniem innych funkcji. Zatem lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu według wyższej stawki podatku od nieruchomości w przypadku przeznaczenia ich wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą. W przypadku, gdy dany lokal lub budynek przynajmniej częściowo pełni funkcje mieszane, tj. zarówno mieszkalne jak i związane z działalnością gospodarczą, należy stosować stawkę jak dla lokalu lub budynku przeznaczonego na cele mieszkalne. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w wygospodarowanym oddzielnie pomieszczeniu, które będzie całkowicie wyłączone z funkcji mieszkalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami od wydzielonej części mieszkania na cele działalności należy uiścić wyższy podatek od nieruchomości, a od pozostałej – jak dla powierzchni mieszkalnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.