Status zleceniobiorcy w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – ZUS

Osoby wykonujące czynności na podstawie umowy zlecenia należy traktować jako osoby wykonujące pracę najemną w rozumieniu unijnych przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego…

38. Status zleceniobiorcy w świetle przepisów o koordynacji