Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją a koszty

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 17 stycznia 2014 r. nr IPTPB3/423-427/13-2/IR rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup częściowo został sfinansowany dotacją, koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła cała niezamortyzowana wartość środka trwałego, bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nie objętą dofinansowaniem.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Firma Sp. z o.o. zajmuje się skupem i sprzedażą owoców. W związku z wykonywaną działalnością gospodarczą posiada różne środki trwałe. Zakup niektórych z nich został sfinansowany uzyskaną dotacją, która była na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniona z opodatkowania. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonane odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów w części objętej dofinansowaniem. W niedługiej przyszłości Spółka planuje sprzedać środek trwały, na którego zakup otrzymano dofinansowanie. Powyższy środek trwały w momencie sprzedaży nie będzie w pełni zamortyzowany.

Organ podatkowy wskazał, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera pewne ograniczenia dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a – 16m. Tak więc zdaniem organu, nie są kosztem podatkowym odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od części wartości początkowej nabytego środka trwałego, którego zakup został częściowo sfinansowany dotacją, nie mogły w tej części stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48, co również potwierdził podatnik. Istotnym przy tym jest, że fakt otrzymania dotacji nie wpłynął na wartość początkową środka trwałego nabytego z dotacji oraz środków własnych. Organ podkreślił, że potwierdza to zapis art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Reasumując należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji, będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na jego nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, w przypadku zbycia środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji podatnik ma prawo do zaliczenia wartości niezamortyzowanej do kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1, który jest przepisem szczególnym.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.