Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i obiektów budowlanych – ujęcie w księgach rachunkowych

Ewidencja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i pozostałych składników majątkowych przebiegać będzie według zasad ogólnych dotyczących sprzedaży środków trwałych. Oznacza to, że koszty i przychody związane ze zbyciem – jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki – należy zaliczyć odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez pozostałe przychody i koszty operacyjne rozumie się przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji.

Należy wskazać, że przychód powinien zostać ujęty w księgach w wartości rynkowej. Zgodnie z art. 28 ust. 5 i ust. 6 ustawy o rachunkowości za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu przychód podlegać będzie ujęciu na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, natomiast koszty związane ze sprzedażą – w tym nieumorzona wartość początkowa składników majątkowych – ewidencjonowane będą na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.