Sprzedaż biletów (prawa wstępu na widowisko) a moment wykonania usługi (powstania obowiązku podatkowego) – VAT

Z dniem 31 grudnia 2013 r. stracił moc art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący obowiązku podatkowego. Natomiast z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie art. 19a również dotyczący obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na wstępie należy wskazać, że sprzedaż biletów (prawa wstępu na dane widowisko, pokaz czy imprezę) jest, co do zasady, świadczeniem usług. Potwierdza to ustawodawca przykładowo w pozycji 182 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wskazując na usługi opodatkowane stawką w wysokości 8% usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych.

Oznacza to, że sprzedaż biletów (prawa wstępu na dane widowisko) stanowi świadczenie usług, gdyż na ich podstawie nabywca zyskuje uprawnienie do wstępu na określone widowisko. Istotne dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego jest ustalenie momentu, w którym ma miejsce wykonanie usługi kulturalnej i rozrywkowej w zakresie wstępu na widowiska artystyczne. W interpretacji z dnia 16 marca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-845/11-4/KW) uznał, że „sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa) wstępu na imprezę”.

Autor podziela ten pogląd. Wykonanie usługi ma miejsce w chwili przeniesienia na nabywcę prawa wstępu na widowisko (prawa do uczestnictwa w imprezie). Nie można utożsamiać momentu wykonania usługi z chwilą wykonania czynności faktycznych np. faktycznego wpuszczenia przez obsługę widza na widowisko czy też zakończeniem widowiska, gdyż przedmiotem obrotu jest prawo wstępu na to widowisko.

Kategorie: VAT.