Sposób wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. Instytuty badawcze korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. Poza działalnością podstawową instytut może również prowadzić również inną działalność, lecz ta działalność wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności w zakresie prac naukowych i badań rozwojowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zawarte w art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odesłanie do pojęcia działalności gospodarczej powoduje, że na gruncie podatku od nieruchomości każda zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły musi być uznana za działalność gospodarczą. Dokładne doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej zostało sformułowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Z zatem osoba prawna, u której powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji na podatek i złożenia jej w organie podatkowym. Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w budynku, to podatnik wypełnia deklarację w części „budynki lub ich części” w pozycji „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”. Pozycja „pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego” przeznaczona jest do opodatkowania nieruchomości z tytułu których ciąży obowiązek podatkowy na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w tych nieruchomościach statutową działalność nie polegającą na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. takich instytucji jak organizacje społeczno  – zawodowe, partie polityczne, stowarzyszenia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.