Sposób potrącenia kosztów stanowiących prowizję za nabycie usług faktoringowych – CIT

Prowizja z tytułu zawarcia umowy z faktorem stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami. Jest on potrącany w dacie poniesienia, tzn. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień…

13. Sposób potrącenia kosztów stanowiących prowizję

Kategorie: CIT.