Sposób opodatkowania sprzedaży towarów lub usług, do których realizacji stosuję się (jako elementy składowe) wyroby wskazane w załączniku nr 11

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 14 kwietnia 2014 r., nr ITPP3/443-30/14/MD rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży towarów lub usług, do których realizacji stosuje się (jako elementy składowe) wyroby wskazane w załączniku nr 11 do ustawy.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka zajmuje się dostawą i montażem bram ogrodzeniowych. W skład bram ogrodzeniowych wchodzą m.in. towary wykazane w załączniku nr 11 (np. druty i pręty), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Towary te stają się częścią składową całego wyrobu, tj. w tym przypadku bramy ogrodzeniowej. Nie będą przedmiotem dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Na fakturze w pozycji nazwa towaru lub usługi znajduje się opis: usługa budowlano-montażowa lub brama ogrodzeniowa. Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą sposobu opodatkowania sprzedaży towarów lub usług, do których realizacji stosuję się (jako elementy składowe) wyroby wskazane w załączniku nr 11 do ustawy.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w przypadku sprzedaży wyrobu gotowego w postaci bram ogrodzeniowych (niezależnie od tego czy dana transakcja obejmuje również montaż) brak jest podstaw do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Dotyczy to zdaniem organu zarówno sytuacji, gdy ich nabywcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, jak również sytuacji gdy nabywcami tymi są podmioty nieprowadzące takiej działalności. Bez wpływu na takie rozstrzygnięcie pozostaje fakt stosowania przez Spółkę do wytworzenia (ewentualnie zamontowania) bram ogrodzeniowych wyrobów określonych w załączniku nr 11 do ustawy. Jak bowiem podkreśliła Spółka w opisie zdarzenia przyszłego „Towary te, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług stają się częścią składową całego wyrobu czyli w tym przypadku bramy ogrodzeniowej, nie będą przedmiotem dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym”. Istotne jest przy tym, że ww. załącznik nie obejmuje takiej kategorii wyrobów gotowych jakich sprzedażą trudni się Spółka. Zatem organ wykazał, że transakcje opisane w złożonym wniosku Spółka jest zobowiązana opodatkowywać na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług do całości otrzymanej należności.

Reasumując, sprzedaż bram ogrodzeniowych, jak i również ich montaż powinny być objęte jedną stawką podatku od towarów i usług. W związku z tym, że usługa jest kompleksowa, a towary wymienione w załączniku 11, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, stają się częścią składową sprzedawanego towaru lub usługi nie mamy do czynienia z odwrotnym obciążeniem.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.