Sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 9 grudnia 2013 r., nr IBPBII/1/415-850/13/BJ rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu naliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik  od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł, które w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 ust. 8 są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, oblicza koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę stanowi ten przychód. W ostatnim czasie jeden ze zleceniobiorców zakwestionował ten sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów twierdząc, że powinny być naliczane w wysokości 20% uzyskanego przychodu bez pomniejszania go o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne.

Art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów – z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Reasumując należy więc uznać, że od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł zasadnie oblicza 20% koszty uzyskania od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę stanowi ten przychód, tj. składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, potrącone przez płatnika ze środków podatnika. Powyższy sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia wynika z treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kategorie: PIT.