Sposób amortyzacji nabytej nieruchomości w przypadku dokonania w niej inwestycji w obcym środku trwałym

W ocenie autora w takim przypadku należy odrębnie amortyzować nabytą nieruchomość i inwestycję w obcym środku trwałym. Pogląd taki wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 października 2012 r. (ILPB4/423-241/12-4/DS.): „Zatem, po dokonaniu zakupu hali przez Wnioskodawcę, będzie On zobowiązany do ujęcia jej w swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg ceny jej nabycia. Jednocześnie, Spółka będzie kontynuować amortyzację wcześniej zaewidencjonowanych inwestycji w obcym środku trwałym. Reasumując, Spółka po zakupie hali magazynowej powinna rozpocząć jej amortyzację jako środka trwałego, przyjmując za jej wartość początkową – zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – cenę nabycia.”

Podobnie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2011 r. (nr IBPBI/2/423-1687/10/MS): „W przypadku nabycia przez podatnika środka trwałego, w którym dokonał inwestycji w obcym środku trwałym, istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, pomimo iż po nabyciu środka trwałego, nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny. Po przekazaniu do używania inwestycji w obcym środku trwałym, może ona pozostać dla celów naliczania odpisów amortyzacyjnych odrębnym składnikiem majątku.

Reasumując, po przeniesieniu na Spółkę praw własności budynków, w których ponoszono nakłady stanowiące dla celów podatkowych „inwestycję w obcym środku trwałym”, jest Ona uprawniona do kontynuowania amortyzacji tych inwestycji według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środków trwałych i zaliczać tak dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów”.

Na podobnym stanowisku stanął także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 9 listopada 2011 r. nr ITPB3/423-191/11-2/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2009 r. nr ILPB1/415-1022/09-2/AK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji wydanej w dniu 14 listopada 2008 r. nr IBPBI/2/423-1040/08/PC.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2012 r. (ILPB4/423-241/12-5/DS.) wskazał, że: „Zatem wskazany przez Spółkę sposób, należy uznać za właściwy. Wnioskodawca powinien kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego, w którym zostały zrealizowane te inwestycje. Jednocześnie, Spółka winna w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ująć dodatkowy środek trwały w postaci nabytej hali magazynowej”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.