Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłaty wstępne, uzyskanie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz aprobaty techniczne – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB3/423-434/13-4/IR), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłaty wstępne, uzyskanie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz aprobat technicznych.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Wnioskodawcą jest Spółka z o.o. współpracująca z niemieckim producentem tkanin oraz siatek z włókien szklanych oraz prowadząca działalność handlową w zakresie ich sprzedaży. Sprzedaż na terenie Polski warunkowana jest posiadaniem tzw. aprobat technicznych, wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, określających spełnienie wymagań technicznych siatki z włókna szklanego do stosowania w budownictwie. Zastosowanie siatki zależy także od pozytywnego wyniku badań układów ociepleniowych, które powinny spełniać wymagania określone w aprobatach. Badania te przeprowadzane są w trakcie Zakładowej Kontroli Produkcji kończącej się wydaniem Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji. Wnioskodawca w porozumieniu z producentem wystąpiła o wydanie przedmiotowych aprobat. Uzgodniono także, że wszelkie koszty dotyczące tych aprobat poniesie polska spółka.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy polska spółka w opisanej sytuacji, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., prawidłowo zaliczyła wszystkie wydatki poniesione na opłaty wstępne oraz uzyskanie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji i aprobat technicznych do własnych kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy ponosząc wydatki na aprobaty techniczne w celu realizowania przychodów z obrotu tymi materiałami, spełnia jednocześnie ustawowe kryteria zaliczenia powyższych wydatków do własnych kosztów uzyskania przychodów. Ponadto zaznaczył on, że wydatki na aprobaty techniczne wykazują ścisły związek z działalnością handlową spółki polskiej, ponieważ obrót tymi siatkami jako wyrobami specjalistycznymi, wymaga posiadania pozytywnej oceny potwierdzającej spełnienie wymagań dla tych wyrobów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia prawnego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.