Spadek nabyty od najbliżej rodziny może być całkowicie wolny od podatku – PSD

W przypadku gdy rzeczy lub prawa majątkowe są nabywane w drodze spadku przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, spadkobiercy mogą skorzystać z możliwości nabycia spadku bez opłaty podatku. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku jest zgłoszenie nabycia majątku w drodze spadku nie później niż pół roku od dnia potwierdzenia nabycia przez sąd lub notariusza.

Powyższe zgłoszenie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, które stwierdza nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W sytuacji gdy fakt nabycia spadku nie zostanie zgłoszony w przeciągu 6 miesięcy od dnia potwierdzenia nabycia przez sąd lub notariusza, spadek podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy podatkowej – opodatkowana zostaje nadwyżka ponad 9637 zł.

Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy wysokość spadku nie przekracza 9637 zł, wówczas tego nabycia nie trzeba zgłaszać w ogóle. Wysokość kwoty wolnej zależy od stopnia pokrewieństwa przekazującego z nabywającym spadek. I tak dla osób należących do I grupy podatkowej limit wynosi 9637 zł, w przypadku II grupy podatkowej 7276 zł, a dla III grupy podatkowej 4902 zł.