Śmierć wspólnika spółki jawnej a opodatkowanie dochodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 14 marca 2014 r., nr IBPBI/1/415-1291/13/AB rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym zakupem przez pracodawcę indywidualnej i ogólnej polisy ubezpieczeniowej dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej w której posiada 50% udziałów. Pozostałe 50% udziałów posiadał wspólnik, który zmarł 5 lipca 2013 r. Zdarzenia gospodarcze dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy płaci on wg stawki liniowej – 19%. Po śmierci wspólnika podatnik i spadkobiercy zmarłego wspólnika (żona i syn) wystąpili do Sądu Rejonowego z wnioskiem o likwidację spółki. Sąd wyznaczył na likwidatora wskazaną przez podatnika i spadkobierców osobę trzecią. Likwidator kończy działalność spółki (dochodzi wierzytelności, sprzedaje majątek spółki celem spłaty jej zobowiązań). W związku ze sprzedażą majątku powstaje w likwidowanej spółce przychód.

Organ podzielił stanowisko podatnik i stwierdził, że spadek zostaje nabyty w drodze spadkobrania z dniem śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku następuje automatycznie, z mocy ustawy. Od chwili otwarcia spadku spadkobiercy mogą samodzielnie objąć spadek we władanie. Orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza nabycie spadku przez spadkobierców i ma jedynie znaczenie deklaratoryjne. Zatem z dniem śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobiercy nabyli spadek, co oznacza że, zostali właścicielami udziałów w spółce jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest zatem zdaniem organu podatkowego od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Reasumując, do momentu wykreślenia spółki jawnej z rejestru, podatnik będący wspólnikiem tej spółki powinien rozliczać uzyskane przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów, zgodnie z ww. art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanych udziałów w tej spółce.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com