Skutki wniesienia przez nierezydenta aportu w postaci udziałów w spółce, której majątek w przeważającej części stanowią nieruchomości

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Ust. b tego artykułu zawiera przykładowy (otwarty) katalog tych przychodów. Jednocześnie – zgodnie z art. 4a powołanej ustawy – przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W tym przypadku zastosowanie znajduje odpowiednia umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W komentarzu do Konwencji Modelowej OECD wskazuje się, że aby odpowiedzieć na pytanie, czy akcje spółki osiągają, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 50% wartości ich nieruchomości położonych w Umawiającym się Państwie, należy porównać wartość tych nieruchomości z wartością całokształtu mienia należącego do spółki, nie uwzględniając jej długów i innych zobowiązań (bez względu na zabezpieczenie hipoteką na danych nieruchomościach). Jeżeli z bilansu spółki, której udziały są wnoszone w formie wynika, że udział gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także inwestycji w nieruchomości w całokształcie majątku wynosi np. ponad 50%, to w przypadku osiągnięcia przez nierezydenta dochodu z tytułu objęcia w zamian za wkład niepieniężny udziałów w spółce można wyrazić pogląd, że dochód ten opodatkowany będzie w Polsce. W tym przypadku przychodem będzie wartość nominalna akcji objętych w Spółce (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy). Przychód ten powstanie w dacie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego (art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy). W przypadku gdy udziały zostały nabyte, kosztem uzyskania przychodu będą wydatki na ich nabycie. Podstawą opodatkowania jest dochód. Stawka podatku wynosi 19%.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.