Skutki w podatku od towarów i usług nieodpłatnego przekazanie pojazdów samochodowych współpracownikom – VAT

Podatnik podatku od towarów i usług zawiera umowy współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W celu realizacji tych umów, podatnik przekazuje współpracownikom samochody osobowe. Z umów, na podstawie których dochodzi do przekazania samochodów, wynika że pojazdy te mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach służbowych. Koszty eksploatacji tych pojazdów ponosi podatnik. W związku z powyższym powstało pytanie, czy powierzenie osobom współpracującym do użytku służbowego samochodów osobowych stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyniku przekazania przez podatnika współpracownikom pojazdów samochodowych nie dochodzi do przeniesienia prawa od rozporządzania tymi towarami w sensie prawnym, stąd czynność ta nie stanowi dostawy towarów. Natomiast przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności co celów osobistych podatnika lub jego pracownika, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi, przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Jednakże świadczenia wzajemne między kontrahentami nie stanowią czynności podlegającej opodatkowaniu, gdy w celu wykonania danego świadczenia usługobiorca (podatnik) udostępnia swój majątek usługodawcy (współpracownik). Czynność ta jest czynnością nieodpłatną a zatem nie stanowi odpłatnego świadczenia usług. Ponadto nie sposób uznać przekazania samochodów za odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 gdyż zgodnie z umowami przekazane pojazdy mogę być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów służbowych. Stąd czynność przekazania pojazdów samochodowym współpracownikom nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Przedstawiony pogląd zyskuje aprobatę w świetle interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 października 2013 r. (ITPP2/443-742/13/RS.

Kategorie: VAT.