Skutki sprzedaży nieruchomości zwolnionej z podatku od towarów i usług na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Sprzedaż nieruchomości – co do zasady – jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 2 pkt 4 tej ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zatem sprzedaż nieruchomości nie będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie tego przepisu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy stawka podatku z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 2 %, a obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 pkt 1 tej ustawy, ciąży na kupującym. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r., obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Reasumując, sprzedaż nieruchomości zwolnionej na gruncie podatku od towarów i usług od tego podatku, będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 %. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie sprzedaży nieruchomości.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com