Skutki przekazania dotacji wolnej od podatku na wspólny rachunek bankowy

Od momentu uznania bieżącego rachunku bankowego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych środkami pieniężnymi stanowiącymi dotację wolna od podatku, każdy wydatek kosztowy dokonywany jest również ze środków pomocowych wolnych od podatku. W tym przypadku nie można obiektywnie wskazać, w jakiej części i które wydatki lub koszty zostały sfinansowane środkami pomocowymi. Fakt, iż nie można stwierdzić, w jakim stopniu osiągnięty przychód lub dochód zwolniony od podatku przyczynił się do pokrycia wydatku, nie przeczy temu, że wydatek taki w pewnej, choć nieokreślonej części został bezpośrednio finansowany z przychodu (dochodu) zwolnionego od podatku. W tym jednak przypadku zastosowanie znajduje regulacja prawna zawarta w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. NSA w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r. (II FSK 232/12) wskazał, że „Spółka nie wyodrębniła w żaden inny sposób wydatków i kosztów bezpośrednio finansowanych z środków pomocowych. Wskutek tego niemożliwym stało się dokonanie rozdziału wydatków i kosztów, które zostały sfinansowane ze środków pomocowych, od pozyskanych z innego źródła. Tym samym zasadnie Sąd pierwszej instancji zaaprobował stanowisko organów, że na finansowanie bieżących wydatków i kosztów spółka przeznaczyła całą kwotę 339.255.748,05 zł, a nie tylko wykazaną w zeznaniu kwotę 58.975.378,34 zł. Spór zatem odnosi się do kwoty stanowiącej różnicę między wymienionymi sumami, tj. kwoty 280.280.369,71 zł. Zgodzić należy się też ze stanowiskiem WSA w Bydgoszczy, że z momentem przelania środków pomocowych na rachunki bieżące, na które wpływały także środki z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej), dokonywane następnie z tych środków wydatki i koszty były finansowane bezpośrednio z wszystkich środków, w tym z środków pomocowych. Wraz z przelaniem środków pomocowych na rachunki bieżące utraciły one bowiem swoją odrębność, ale nadal były środkami pomocowymi.” 

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.