Skutki podatkowe związane ze sprzedażą samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu leasingu – PIT

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych kupił na podstawie faktury wystawionej przez leasingodawcę samochód osobowy. Samochód ten był wykorzystywany w okresie trwania umowy leasingu do działalności gospodarczej prowadzonej przez tego podatnika. Jednakże po wykupie samochód ten nie został wprowadzony do majątku i nie był w jakikolwiek sposób wykorzystywany w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, służył wyłącznie do celów prywatnych.  Podatnik zamierza sprzedać samochód. W jaki sposób należy zakwalifikować przychodów ze sprzedaży tego samochodu?
Zgodnie z art. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie innych rzeczy niż zbycie : nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Przepisu tego nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich od-płatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Powołany przepis wyraźnie ogranicza sprzedaż rzeczy związanych z działalnością gospodarczą do składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 wymienia:

  • środki trwałe,
  • składniki majątku, o których mowa w art. 22 d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł oraz
  • wartości niematerialne i prawne

– ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne, składniki majątku wymienione w lit. b, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym przychód ze sprzedanego samochodu, używanego w okresie trwania leasingu do działalności gospodarczej, a następnie wykupionego i wykorzystywanego do celów prywatnych, należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można natomiast tego przychodu zakwalifikować do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zaprezentowany pogląd jest zgodny z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. (I SA/Po 574/13). W wyroku tym sąd stwierdził, że „warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, jest konieczność uznania danego składnika za środek trwały i ujęcia go w ewidencji środków trwałych” a ponadto „Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 jest uzupełnieniem, przepisu art. 14 ust. 1 updof, skoro ustawodawca zdecydował się w omawianym przepisie wymienić konkretne składniki majątkowe, m.in. środki trwałe ujęte w ewidencji środków trwałych, których sprzedaż generuje przychód z działalności gospodarczej, to nie można przyjąć, że katalog ten nie jest zamknięty i uznać za przychód z działalności gospodarczej również sprzedaż składników nie ujętych zgodnie z przepisami prawa w ewidencji środków trwałych”.

Kategorie: PIT.