Skutki podatkowe wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 24 grudnia 2013 r., nr ILPB1/415-1102/13-4/AA rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Od 2005 r. podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jest jednocześnie wspólnikiem w spółce cywilnej. Podatnik opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych według metody liniowej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. W spółce cywilnej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: handel hurtowy i detaliczny materiałami włókienniczymi i tkaninami. Podatnik zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej, którą prowadzi wraz z synem towary handlowe (materiały włókiennicze, tkaniny) i środki trwałe (samochody używane osobowe i ciężarowe, tzn. samochody, które podatnik używał przez okres dłuższy niż pół roku od momentu nabycia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel). Przy nabyciu towarów handlowych podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego. Przy nabyciu samochodów ciężarowych podatnik odliczył podatek naliczony w całości, natomiast w stosunku do samochodów osobowych dokonano odliczenia częściowego. Samochody ciężarowe podatnik  nabył w 2006 roku i zostały w pełni zamortyzowane. Samochody osobowe nabył w 2009 i 2010 roku i są przez niego aktualnie amortyzowane z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Przedmiotowe towary i środki trwałe będą wykorzystywane przez spółkę cywilną w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik nie zaliczył wydatków poniesionych w ramach jednoosobowej działalności na nabycie towarów handlowych do kosztów uzyskania przychodów.
Organ podatkowy podzielił stanowisko podatnika i wskazał, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. W myśl art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku, stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika, bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Ponadto zdaniem organu należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Reasumując, art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że czynność wniesienia środków trwałych i towarów handlowych, jako wkładu niepieniężnego przez podatnika do spółki cywilnej, jest czynnością neutralną podatkowo i po jego stronie jako wspólnika spółki cywilnej nie powstanie konieczność opodatkowania przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kategorie: PIT.