Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci majątku prywatnego w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Z art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca potraktował wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną, jako jedną z form odpłatnego zbycia. Objęcie udziałów przez podatnika w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości stanowiących majątek prywatny będzie podlegał opodatkowaniu. Przychodem będzie wartość nominalna objętych udziałów. Przepis tej ustawy stanowiące, że przychodem z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej jest wartość nominalna udziałów, a także, że przepisy dotyczące określania przychodów w wartości rynkowej przedmiotu aportu stosuje się odpowiednio budzi wątpliwości interpretacyjne wśród organów podatkowych i sądów administracyjnych. W ocenie autora nie można podzielić stanowiska, zgodnie z którym ustalenie nominalnej wartości udziału, a w konsekwencji wartości przychodu, nie może odbywać się na zasadzie dowolności, a wartość ta powinna zasadniczo odpowiadać realnej wartości rynkowej (zbywczej) przedmiotu aportu w momencie jego wnoszenia do spółki. Należy przy tym również wskazać, iż w świetle przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych nie można zaaprobować poglądu, że wartość nominalna udziału ma być de facto wartością rynkową. Żaden bowiem przepis tej ustawy nie nakazuje ustalania wartości aportu jako wartości rynkowej. Pogląd ten podzielany jest w orzecznictwie sądowym np. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 października 2012 r. (sygn. III SA/Wa 313/12).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.