Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w zlikwidowanej działalności gospodarczej – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 25 października 2013 r., nr ILPB1/415-858/13-2/TW rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w zlikwidowanej działalności gospodarczej.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. W 2008 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą został zakupiony na kredyt samochód osobowy. W 2011 r. prowadzona działalność gospodarcza została zamknięta. Natomiast w roku 2012 doszło do zawarcia umowy sprzedaży samochodu, w wyniku której kupujący przejął od podatnika spłacenie zaciągniętego kredytu i samochód. Zainteresowany w rozliczeniu nie otrzymał żadnych pieniędzy, w umowie sprzedaży została wykazana pozostała kwota do spłaty.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że sprzedaż samochodu osobowego w zamian za świadczenie wzajemne w postaci przejęcia długu przez nabywcę, jest jego odpłatnym zbyciem. Natomiast, zdaniem organu, dla osoby, która w zamian za otrzymanie samochodu przejmuje zobowiązanie spłaty kredytu bankowego, stanowi jego odpłatne nabycie. Zatem przejęcie długu przez nabywcę spowodowało, że podatnik, sprzedając przedmiotowy samochód, został zwolniony z obowiązku świadczenia wobec wierzyciela (banku). Organ ponadto kwalifikując skutki powyższej sytuacji na gruncie podatkowoprawnym, wskazał na treść przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera ogólną definicję przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz treść art. 14 ust. 2, w którym wymienione zostały przykładowe zdarzenia powodujące powstanie tego przychodu. Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych), pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia lub korzyści majątkowe związane z tą działalnością. Zauważyć przy tym należy, że korzyść ta nie musi skutkować bezpośrednim zwiększeniem aktywów podatnika. Zdaniem organu korzyścią tą – w przedmiotowej sprawie – będzie kwota, za którą nabywca pojazdu go przejął, tj. kwota pozostałego do spłaty kredytu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie organu, sprzedaż samochodu w 2012 roku w zamian za przejęcie długu skutkuje powstaniem po stronie podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości kwoty pozostałego do spłaty kredytu. Zatem z tytułu sprzedaży samochodu osobowego po stronie podatnika powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy kwotę pozostałą do spłaty kredytu podatnik zobowiązany jest wykazać w zeznaniu rocznym za ten rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie.

Kategorie: PIT.