Skutki podatkowe podziału zysku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy z tytułu przychodów z dywidend wypłaconych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz jej udziałowca wynosi 19% uzyskanego przychodu. Po spełnieniu jednak ustawowych warunków – określonych w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – otrzymana przez udziałowca dywidenda stanowić będzie przychód wolny od podatku. Ustawowymi warunkami zwolnienia otrzymanej dywidendy od podatku są:
wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  1. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy udziałowiec posiadać będzie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów w powyższej wysokości przez udziałowca upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Zwolnienie stosuje się jeżeli posiadanie udziałów wynika z tytułu własności; w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności, innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.