Skutki podatkowe likwidacji spółki dla jej wspólnika

Jednym z rodzajów dochodów z udziału w zyskach osób prawnych jest – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w analizowanym przypadku „odbywa się” poprzez wyłączenie z przychodów kwoty wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia udziałów (art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy).

W przypadku gdy wartość otrzymanego przez wspólnika majątku będzie niższa niż wydatki na nabycie (objęcie) udziałów w spółce, to dochód z tego tytułu nie powstnie.

Spółka – w związku z brakiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego – nie ma obowiązku do sporządzenia i przesłania:

  • podatnikowi w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił pobór podatku – informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na – CIT 7,
  • urzędowi skarbowemu właściwemu według siedziby podatnika – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku – rocznej deklaracji CIT 6R.

Wspólnik w zeznaniu CIT-8 nie wykazuje w przychodach i kosztach ich uzyskania z powyższego tytułu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 22 oraz  kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.