Składki na ubezpieczenia społeczne od dobrowolnych świadczeń na rzecz pracowników – ZUS

Przedsiębiorca zamierza wprowadzić dla pracowników bony żywieniowe, które mogą być realizowane w placówce gastronomicznej. Podmiot ten nie jest obowiązany na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy do zapewniania pracownikom posiłków regeneracyjnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek został zawarty we wskazanym wyżej rozporządzeniu. W myśl § 2 ust. 1 pkt 11 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnionych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do wysokości nieprzekarczajacej miesięcznie kwoty 190 zł.

W przypadku, o którym mowa w powyższym przepisie, z podstawy wymiaru składek wyłączona będzie wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnionych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł. Na podstawie punktu 11 powołanego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe możliwe będzie wyłącznie bonów żywieniowych o wartości do 190 zł uprawniających wyłącznie do wymiany na posiłek w placówkach gastronomiczno – restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach. Bony mogą być realizowane wyłącznie w placówkach gastronomicznych oferujących posiłki w formie gotowych do spożycia dań.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia stanowi wyjątek od zasady ustalania podstawy wymiaru składek od każdego przychodu uzyskiwanego przez pracownika tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc podlega ścisłej wykładni. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie będą wyłączone bony żywieniowe realizowane w placówkach handlowych. Tego typu bon uprawniający pracownika do zakupu towarów w placówkach handlowych nie jest bonem żywieniowym, lecz bonem towarowym, którego wartość należy włączyć do podstawy wymiaru składek. Zatem ich wartość będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

źródło