Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – prace górnicze

Art. 35 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych wskazuje, że płatnik składek jest obowiązany do uiszczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika wykonującego prace górnicze, który uzyskał prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11, za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie wcześniej jednak niż za okres od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 11 wyżej wskazanej ustawy pracownik wykonujący prace górnicze, który spełnia warunki do uzyskiwania prawa do emerytury pomostowej, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn oraz ma okres pracy górniczej wynoszący co najmniej 15 lat.

Prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zostały wymienione ani w wykazie prac w szczególnych warunkach ani w wykazie prac o szczególnym charakterze, stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych. W konsekwencji za pracowników wykonujących takie prace nie jest odprowadzana na bieżąco składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. Należy zaznaczyć, że płatnik składek będzie zobowiązany do opłacania składek na ten Fundusz za pracownika wykonującego prace górnicze, za okres wykonywania prac, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r., wówczas gdy pracownik ten uzyska prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych. Obowiązek ten ciąży na płatniku, a opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych następuje w tym przypadku jednorazowo w odpowiednich terminach miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie prawa do emerytury.

Stanowisko to potwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. WPI/200000/96/2014.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.