Składanie zabezpieczeń akcyzowych – nowy obowiązek pośredniczących podmiotów tytoniowych

Nałożenie z dniem 1 stycznia 2016r. na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego jest jednym z rozwiązań mających, w założeniu, zmniejszać skalę nadużyć w czynnościach obrotu suszem tytoniowym. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwanej dalej: ustawą) przewidziano na potrzeby tej instytucji regulację o charakterze ogólnym  (art. 63 ust. 3b ustawy) i przepisy uwzględniające specyfikę niektórych pośredniczących podmiotów  tytoniowych (art. 63 ust. 9a i 9b ustawy).

Powtarzalny charakter czynności realizowanych w obrocie suszem i związana z tym możliwość wielokrotnego powstawania zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu powoduje, że zabezpieczenie to winno spełniać wymogi stawiane tzw. zabezpieczeniom generalnym, o których mowa w art. 63 ust. 2 in fine ustawy. Wysokość zabezpieczenia ustalana jest przez właściwego naczelnika urzędu celnego i ma odpowiadać maksymalnej kwocie miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego na terytorium kraju innemu podmiotowi niż prowadzący skład podatkowy bądź pośredniczący podmiot tytoniowy lub też zużycia suszu tytoniowego na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot tytoniowy. Równocześnie jednak minimalna kwota zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy nie może być mniejsza niż 2 mln zł.

W drodze wyjątku od powyższej zasady, na wniosek pomiotów krajowych, o stabilnej sytuacji finansowej oraz majątku zapewniającym wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych, nie mających przy tym zaległości w realizacji zobowiązań publicznoprawnych, zabezpieczenie może przybrać charakter ryczałtowy i zostać ustalone na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, jednak nie większym niż 30 mln zł.

Inny wyjątek został wprowadzony dla  potrzeb uwzględnienia sytuacji pośredniczących podmiotów tytoniowych spełniających kryteria dotyczące, w szczególności, posiadania odpowiedniej infrastruktury do przechowywania suszu, zawarcia umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton tego surowca w ciągu roku i nie naruszenia przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ustalenie zabezpieczenia ryczałtowego. W tym przypadku zabezpieczenie może zostać ustalone na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego (rocznie nabytego na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez wnioskodawcę), jednak nie mniej niż 1 mln zł.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com