Składanie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego od dnia 11 maja 2014 r.

Zgodnie z art. 136 Ordynacji podatkowej, strona w postępowaniu może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu. Od dnia 11 maja 2014 r. pełnomocnictwa będzie można udzielić także w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego będzie musiało zostać uwierzytelnione za pomocą mechanizmów w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Podmioty publiczne, które używają do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, będą mogły umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Organ może również – w razie wątpliwości – zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Ponadto od dnia 11 maja 2014 r., jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostaną sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnianie będzie dokonywane przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane będą w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy, czyli rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Formatami takimi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia, są m.in.TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.