Senat zgłosił poprawki do ustawy o deregulacji niektórych zawodów

W dniu 24 kwietnia 2014 r. Senat zgłosił poprawki do ustawy dotyczącej tzw. drugiej transzy deregulacji zawodów. Niestety zgłoszone przez Senat poprawki dotyczące deregulacji doradztwa podatkowego mają jedynie charakter redakcyjny i służą uściśleniu przepisów i wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjęta przez Sejm ustawą z dnia z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ograniczono wyłączność doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych jedynie do czynności polegających na reprezentowaniu podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

W ocenie wielu ekspertów nowelizacja godzi w szeroko rozumiany interes publiczny. Nie tylko naraża na negatywne konsekwencje prawnopodatkowe podatników, ale wręcz gwarantuje straty po stronie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Doprowadzi również do spopularyzowania zjawiska „kreatywnej księgowości” i tzw. „agresywnego planowania podatkowego”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.