Sankcje w kodeksie karnym skarbowym za niezłożenie sprawozdania finansowego

W dniu 15 kwietnia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada nałożenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym za uchybienie obowiązkom związanym ze złożeniem sprawozdania finansowego. Zgodnie z projektowanym art. 80b ustawy kodeks karny skarbowy, kto, wbrew obowiązkowi, nie przekaże w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Przy tym przez określenia „sprawozdanie finansowe”, „opinia”, „raport” będą miały znaczenie nadane im w ustawie o rachunkowości. Jak wskazuje ministerstwo finansów powyższe rozwiązanie ma służyć wyeliminowaniu przypadków nieprzestrzegania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych.
Regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.