Sąd Najwyższy: odpowiedzialność karna z art. 299 kk podatników podatku akcyzowego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., (sygn. I KZP 20/13) wyjaśnił kwestię odpowiedzialności karnej osób dokonujących wyłudzeń podatku akcyzowego. Sprawa dotyczyła przedsiębiorców, którym przypisano współsprawstwo przy popełnianiu czynu zabronionego polegającego na osiąganiu korzyści stanowiących równowartość nie wpłaconego na rzecz Skarbu Państwa należnego podatku akcyzowego. Warunkiem ich uzyskania było wystawianie fałszywych dowodów wpłat dokumentujących fikcyjne transakcje obrotu wyrobami akcyzowymi. W stanie faktycznym zaistniało również przestępstwo polegające na dysponowaniu uzyskiwanymi w ten sposób korzyściami.

Sąd podzielił stanowisko zawarte w uchwale siedmiu sędziów SN z dnia 18 grudnia 2013 r. (I KZP 19/13), zgodnie z którym: „przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie <<środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości>> pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego.”. Oznacza to, że sprawcą przestępstwa może być również sprawca czynu zabronionego, w tym fałszerstwa, z którego popełnieniem związana jest korzyść w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

SN zauważył, że szeroki zakres odpowiedzialności z art. 299 kk wynika z wykładni systemowej: czynność sprawcy z art. 299 kk godzi w prawidłowość obrotu gospodarczego, której nie sprzyja występowanie w tym obrocie środków pochodzących w sposób bezpośredni lub pośredni z czynu zabronionego. Ponadto należy mieć na uwadze regulacje prawa międzynarodowego, a w szczególności Konwencję Rady Europy z dnia 16 maja 2008 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2008 r., Nr 165, poz. 1028), zgodnie z którą dochody z przestępstwa oznaczają każde mienie pochodzące lub uzyskane, w sposób bezpośredni lub pośredni z popełnienia przestępstwa.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com