Rozszerzenie katalogu pojazdów dających pełne prawo do odliczenia podatku bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Od dnia 1 czerwca 2014 r. rozszerzony został katalog pojazdów dających pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Od tego dnia, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, pojazdami tymi są pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

  1. pogrzebowy z więcej niż jednym rzędem siedzeń o masie nieprzekraczającej 3 ton, czyli inny niż określone w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (innych niż pojazdy pogrzebowe mające jeden rząd siedzeń albo inny niż pojazdy pogrzebowe z więcej niż jednym rzędem siedzeń o masie przekraczającej 3 tony), jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego ten pojazd są usługi pogrzebowe,
  2. bankowóz wyłącznie typu A i B z więcej niż jednym rzędem siedzeń o masie nieprzekraczającej 3 ton, czyli innych niż określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (innych niż bankowozy typu A i B mające jeden rząd siedzeń albo innych niż bankowozy typu A i B z więcej niż jednym rzędem siedzeń o masie przekraczającej 3 ton), jeżeli przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego ten pojazd jest transport wartości pieniężnych,
  3. pomoc drogowa, czyli każdy pojazd specjalny służący pomocy drogowej, mający więcej niż jeden rząd siedzeń, a także pojazdy pomocy drogowej, które mają jeden rząd siedzeń, ale nie uzyskały zaświadczenia, że mogą być klasyfikowane jako pojazdy z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (nie uzyskały zaświadczenia, na podstawie którego korzystałyby z pełnego prawa do odliczenia zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług),

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń. Oznacza to, że w celu skorzystania z pełnego prawa do odliczenia z tytułu wydatków związanych z tymi pojazdami (w tym paliw) sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatników – zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – musi wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Można zatem przyjąć wewnętrzny regulamin, który wdroży zasady wykorzystywania tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Nie trzeba natomiast dodatkowo potwierdzać sposobu wykorzystania tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.