Różna interpretacja przepisu prawa dokonywana w takim samym stanie faktycznym – PA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  w wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 741/13 stwierdził, że różna interpretacja przepisu prawa dokonywana w takim samym stanie faktycznym przez ten sam organ narusza zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.

W rozpatrywanej sprawie rolnik wykazał, że jego przypadek został potraktowany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) odmiennie od przypadku innego rolnika, który ubiegał się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, a powodem odmiennego potraktowania była wyłącznie różna interpretacja definicji „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”, zamieszczonej w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Skład orzekający kolegium rozpatrujący odwołanie od negatywnej decyzji wójta gminy, nawiązał wówczas do wykładni dokonanej uchwałą NSA z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. I OPS 5/12. Dualizm interpretacyjny spowodował, że rolnik któremu świadczenia pielęgnacyjnego odmówiono miał poczucie nierównego potraktowania, godzącego w zasady sprawiedliwości społecznej.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zasada prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób pogłębiający zaufanie do działań organów administracji publicznej będąca procesowym wyrażeniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, wymaga stosowania wobec tych samych rodzajowo sytuacji faktycznych i prawnych, jednakowej miary ocennej.

Organy administracji publicznej na tle takich samych stanów faktycznych oraz tego samego stanu faktycznego powinny podejmować jednolite rozstrzygnięcia.  Zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa narusza także różna interpretacja przepisu prawa dokonywana w takim samym stanie faktycznym przez ten sam organ. Do naruszenia tej zasady dochodzi między innymi wówczas, gdy część składów orzekających SKO interpretując przepis prawa materialnego i kierując się pragmatyzmem, uwzględnia wykładnię normy dokonaną uchwałą NSA, a część interpretując przepis pomija treść uchwały NSA, niebędącej źródłem prawa i niemogącej stanowić podstawy prawnej działań organów administracji.