Rozłożenie na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

Od dnia 1 grudnia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kwestii rozłożenia na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Niniejszą zmianę wprowadziła ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych  na wniosek dłużnika może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

Przed wprowadzeniem zmian rozłożeniu na raty mogła podlegać wyłącznie część składek za pracowników, które przedsiębiorca płaci z własnych środków. Zanim ZUS wydał decyzję o rozłożeniu długu na raty, zadłużony przedsiębiorca musiał spłacić tę część zaległych składek, które są finansowane z wynagrodzenia pracownika. Z tego powodu, dla wielu z nich była to bariera, której nie mogli pokonać i siłą rzeczy, nie mogli też skorzystać z takiej  pomocy.

Zadaniem przedsiębiorcy przed wydaniem decyzji przez ZUS będzie szczegółowe uzasadnienie wniosku i dostarczenie kompletu dokumentów, na podstawie których ZUS będzie mógł ocenić jego sytuację finansową. Przy podjęciu decyzji o przyznaniu tej formy wsparcia mają również zastosowanie przepisy o przyznawaniu pomocy publicznej. ZUS, na podstawie przedłożonej dokumentacji, zaproponuje płatnikowi warunki spłaty zobowiązania.
Istotną informacją jest to, że  od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tej ulgi.  Dłużnik, który nie będzie spłacał terminowo ustalonych rat, to pozostała kwota stanie się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. ZUS naliczy również opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej.

Każda sprawa będzie indywidualnie badana i rozpatrywana z uwzględnieniem indywidualnych możliwości finansowych przedsiębiorcy. Na układ ratalny może liczyć przede wszystkim płatnik, który terminowo reguluje składki na ubezpieczenia społeczne po złożeniu wniosku o rozłożenie zaległości na raty. Natomiast samo rozłożenie składek na raty może dotyczyć zaległości, które powstały sprzed złożenia wniosku. Na układ ratalny mogą również liczyć płatnicy, którzy nie mają majątku bo firma splajtowała. Układ może być udzielony nawet wtedy, gdy dłużnik nie ma majątku ani przychodów pozwalających na jego spłatę. Wówczas wystarczy oświadczenie, że w spłacie długu pomoże inna osoba np. członek rodziny. Umowa ratalna zostanie rozwiązana, jeśli dłużnik nie spłaci dwóch rat. Wówczas dyrektor oddziału ZUS wystąpi o egzekucję należności.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: własne