Rozliczenie straty w przypadku łączenia udziałów jako metody rozliczenia połączenia spółek – CIT

Analizując kwestię rozliczenia straty poniesionej w latach ubiegłych, w sytuacji gdy połączenie będzie dokonane metodą łączenia udziałów, można przyjąć, że skoro z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani innych przepisów prawa nie wynika obowiązek (a tylko prawo) zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółce przejmowanej, przed upływem przyjętego przez spółkę przejmowaną i spółkę przejmującą roku podatkowego, jeżeli więc spółki skorzystają z tego prawa, art. 8 ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania, tj. nie nastąpi skrócenie roku podatkowego w tych spółkach. Oznacza to jednocześnie, że jeżeli nie doszło do zakończenia roku podatkowego żadnej z łączących się spółek, za rok, w którym doszło do połączenia, można ustalić wspólną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Skoro zatem przepisy prawa bilansowego tak stanowią, to dają jednocześnie podstawę do tego ażeby od momentu połączenia do końca roku podatkowego dochód był ustalany w stosunku do sumy przychodów pomniejszonych o sumę kosztów obu mas majątkowych (spółki przejmującej i spółki przejętej), czyli aby dochód ustalać na podstawie art. 7 ust. 1 – 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez rozróżnienia mas majątkowych. Ma to znaczenie dla obliczenia dochodu w roku przejęcia.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  wyżej wskazane połączenie spółek w grupie kapitałowej, w sytuacji gdzie spółką przejmująca jest spółka, która „posiada” straty do rozliczenie, a spółką przejętą jest spółka która, przynosi dochód jest bardzo korzystne – z punktu widzenia „utylizacji” straty – dla spółki przejmującej.  Należy jednak podkreślić, że  neutralność podatkowa łączenia spółek dla nich i ich udziałowców jest wyłączona, jeżeli połączenie spółek nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie (uchylanie się od opodatkowania). Przejęcie spółki dochodowej przez spółkę  ponoszącą straty jest obarczone ryzykiem podatkowym.  Wydaje się, jednak że połączenie spółek może być uznane za przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.  Jako uzasadnioną przyczynę ekonomiczną połączenia można wskazać m. in. uproszczenie struktury grupy kapitałowej i restrukturyzację profilu działalności.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.