Roczny okres rozliczeniowy a data powstania przychodu

W sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę za usługi księgowe za rok 2016 (okres rozliczeniowy – rok 2016) w grudniu 2015, a zapłata nastąpiła w grudniu 2015 może powstać wątpliwość, kiedy należy rozliczyć przychód z tego tytułu na gruncie podatku dochodowego. Czy przychód powstanie w grudniu 2016 na koniec okresu rozliczeniowego?

W myśl art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Tym samym dla ustalenia momentu powstania przychodu istotne znaczenie ma to, czy i jaki okres rozliczeniowy strony ustaliły w umowie. Przy czym za równoznaczne z ustaleniem okresu rozliczeniowego nie należy uważać zawartych w umowie postanowień określających sposób dokonywania płatności (płatność z góry lub z dołu), ani sposobu wystawiania faktur, np. półrocznie.

Pojęcie „okresu rozliczeniowego” trzeba odnosić do okresu, za który naliczana jest należność za świadczone usługi. Okresem tym może być np. miesiąc, kwartał, rok. W efekcie powyższego możliwe są sytuacje, gdy zgodnie z umową usługobiorca płaci z dołu, a mimo to u usługodawcy przychód będzie powstawał w ostatnim dniu ustalonego okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku), w kwocie należnej za ten okres.
Zatem w powyższej sytuacji przychód powstanie w grudniu 2016 na koniec okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że został on określony w umowie lub (najlepiej oraz) na fakturze. W razie wskazania w umowie i na fakturze jako okresu rozliczeniowego okresu jednego roku, wystawienie faktury z góry na wykorzystanie usług księgowych w rocznym okresie rozliczeniowym nie będzie związane z koniecznością rozpoznania przychodu w momencie wystawienia faktury. Przychód z tytułu świadczenia usług księgowych w przedstawionej sytuacji powstanie w ostatnim dniu przyjętego rocznego okresu rozliczeniowego (31 grudnia 2016 r.).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych

Kategorie: CIT.