Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wpisowi do rejestru rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich podlega podmiot, względem którego decyzja orzekająca obowiązek zwrotu jest ostateczna. Decyzja ostateczna to taka decyzja, od której nie przysługuje odwołanie do organu administracji 2. stopnia – najczęściej organem tym jest Instytucja Zarządzająca – Minister Infrastruktury i Rozwoju. Nawet jeżeli decyzja orzekająca obowiązek zwrotu środków przez beneficjenta nie jest prawomocna, gdyż co do niej toczy się postępowanie sądowe i nawet, jeśli nie jest wykonalna (wstrzymano jej wykonanie), niestety nadal jest ostateczna – dlatego beneficjent z automatu podlega wpisowi do rejestru. Jeżeli beneficjent wygra sprawę w sądzie, decyzja zostanie uchylona – nie będzie więc ostateczna (gdyż w ogóle nie będzie jej w porządku prawnym) i, co za tym idzie, odpadnie przesłanka wpisania jej na listę podmiotów wykluczonych. Wtedy instytucja, która wystąpiła o wpis (zwykle IW lub IP) będzie miała obowiązek z urzędu złożyć wniosek o wykreślenie beneficjenta z rejestru.

Wykluczenie ogranicza się do roli beneficjenta w szerokim tego słowa znaczeniu – wykluczony podmiot nie może otrzymywać dotacji ani być podmiotem korzystającym (nieodpłatnie) z projektu realizowanego przez kogoś innego.

Prowadzący rejestr Minister Finansów (Instytucja Płatnicza) musi zostać poinformowany przez instytucję wdrażającą niezwłocznie po uchyleniu zaskarżonej decyzji przez sąd. Warto podkreślić, że minister dokonuje tylko czynności technicznej i nie ma uprawnień, żeby badać sprawę merytorycznie (jest decyzja = jest wpis; decyzja uchylona = wpis wykreślony).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com