Przychody z tytułu rozliczenia „opcji put” – CIT

Przychody z tytułu rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego (opcji) stanowią przychód w momencie realizacji kontraktu zasadniczego, którego dotyczy opcja, zgodnie z  art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (w całości lub w części), nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Realizację instrumentu pochodnego (praw wynikających z umowy opcji) można utożsamić ze zbyciem prawa majątkowego, gdyż w dniu, w którym następuje rozliczenie, nabywca instrumentu pochodnego traci prawo wynikające z nabytego instrumentu. W momencie nabycia pochodnego instrumentu finansowego, nie dochodzi do rzeczywistego nabycia instrumentu bazowego, jak również nie następuje wydatkowanie środków pieniężnych na jego nabycie. Z dniem zawarcia umowy strony nabywają prawo majątkowe wynikające z nabytego instrumentu, do którego skonkretyzowania dochodzi, w postaci żądania określonego świadczenia od drugiej strony transakcji, a więc dopiero w momencie realizacji transakcji. W tym też momencie uprawniony uzyskuje przychód należny w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Jednocześnie data realizacji transakcji jest datą wymagalności płatności, tj. datą, w której płatność wynikająca z rozliczenia kontraktu powinna być realizowana.

Podatnik powinien rozpoznać przychód z tytułu instrumentów pochodnych w dacie pierwszego ze zdarzeń: wystawienia faktury, otrzymania zapłaty bądź wydania akcji.

Kategorie: CIT.