Przychody z tytułu odsetek i należności licencyjnych – CIT

Zgodnie  z art. 21 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z tytułu odsetek i należności licencyjnych, uzyskane po dniu 1 lipca 2013, zwolnione są od podatku dochodowego, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

I. wypłacającym należności jest:

  • spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego i mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo
  • położony na terytorium Polski zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce,

II. uzyskującym przychody z powyższych należności jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; pod warunkiem, że spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,

III. spółka wypłacająca należności posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki zagranicznej lub spółka zagraniczna posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale polskiej spółki lub też inna spółka, podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) zarówno w spółce polskiej, wypłacającej należności, jak i w spółce zagranicznej, uzyskującej wskazane wyżej przychody; pod warunkiem, że posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, jak również że ww. spółki posiadają udziały (akcje) w ww. wysokości nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym dwuletni okres posiadania udziałów (akcji) może przypadać już po dacie wypłaty należności,

IV. odbiorcą należności jest albo spółka zagraniczna, o której mowa powyżej, albo zakład tej spółki, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
W związku z powyższym, przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w szczególności odsetki i należności licencyjne, uzyskane w Polsce, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., przez podmioty nieposiadające na jej terytorium siedziby lub zarządu, i po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 1) – 4) powyżej, są w całości zwolnione z podatku u źródła.

Poza warunkami, których niespełnienie powoduje niemożność skorzystania ze zwolnienia od podatku u źródła, istnieją jeszcze pewne przychody wymienione w art. 21 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których zwolnienie od podatku nie ma zastosowania.

Kategorie: CIT.