Przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych jako przychody z działalności gospodarczej – PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m.in.: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne. Przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników  dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z kolei za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Na tym tle powstał spór, czy przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych zawsze należy kwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych. Zagadnieniem tym zajmował się NSA, który w wyroku z dnia 27 sierpnia 2013 r. (II FSK 2465/11) stwierdził, że przychody uzyskiwane przez spółkę niemającą osobowości prawnej z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych – co do zasady – powinny być kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Jednakże – jak zauważył NSA – ustawodawca dopuszcza możliwość kwalifikowania przychodu z odpłatnego zbycia jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątek tek ograniczony jest wyłącznie do przypadków, gdy odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, a nie tylko przy okazji wykonywania takiej działalności. Przychody z działalności niezadeklarowanej jako przedmiot działalności spółki nie mogą być uznane za uzyskane w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Kategorie: PIT.