Przychód ze sprzedaży nieruchomości a źródła przychodu – PIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 290/12, stwierdził, że   skoro minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowił źródła przychodu, to związane z nim odsetki również nie stanowiły przychodu podatkowego.

Podatnik w 1994 r. nabył  w drodze dziedziczenia udział w gospodarstwie rolnym. Podatnik zwrócił uwagę na fakt, że z uwagi na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,  gospodarstwo rolne nie mogło być wykorzystywane w dotychczasowy sposób. Podatnik na podstawie art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do gminy o jego wykup. Ponieważ gmina nie wykupiła nieruchomości w przewidzianym w ustawie sześciomiesięcznym terminie, sąd okręgowy wyrokiem zobowiązał miasto do złożenia oświadczenie woli o nabyciu nieruchomości oraz zapłaty należnych odsetek.

Spór w sprawie dotyczył opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasądzonych na rzecz podatnika odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nieterminowego wykupu nieruchomości przez gminę. Określona wyrokiem z 2009 r. cena sprzedaży tej nieruchomości na rzecz miasta nie stanowiła przychodu, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat od daty nabycia nieruchomości. W ocenie podatnika także odsetki naliczone od ceny sprzedaży zgodnie z art. 37 ust. 9 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są integralną częścią przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem ministra finansów, sporne odsetki stanowią przychód podatnika z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych . Odsetek za zwłokę nie można utożsamiać z odszkodowaniem. Mają one charakter uboczny względem świadczenia głównego. Dlatego też wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, iż wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone.

Ostatecznie sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny.  Sąd nie podzielił poglądu ministra finansów w zakresie zakwalifikowania odsetek za zwłokę do innych źródeł przychodów. W ocenie  sądu odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną – a co za tym idzie, podlegają one opodatkowaniu w ten sam sposób. Odsetki stanowią integralny element przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ mają charakter akcesoryjny, a ich byt prawny zależy od należności, z którą są związane. W konsekwencji tego, skoro minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związane z nim odsetki również nie stanowiły przychodu podatkowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.