Przychód z tytułu składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych – PIT

Za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatne świadczenie…

32. Przychód z tytułu składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Kategorie: PIT.