Przychód z tytułu prowizji otrzymanej w związku z poręczeniem kredytu – CIT

W myśl art. 12 ust. 3a  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień…

25. Przychód z tytułu prowizji otrzymanej w związku z poręczeniem kredytu

Kategorie: CIT.