Przychód z tytułu odsetek od zdeponowanych środków (wkładu budowlanego) przez spółdzielnie mieszkaniowe – CIT

Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom spółdzielni lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Żaden przepis prawa nie nakazuje, aby spółdzielnia współfinansowała realizowanie zadania inwestycyjnego, stąd też inwestycja jest finansowania wyłącznie ze środków pieniężnych członków spółdzielni wnoszonych, jako wkład budowlany. To członkowie spółdzielni ponoszą rzeczywiste koszty realizacji inwestycji a spółdzielnia, pełniąc jedynie pomocniczą funkcją „administratora” realizuje inwestycję bez zysku. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali. Przepisy prawa uniemożliwiają spółdzielni osiąganie korzyści z tytułu budowy lokali, do których na rzecz członków ma zostać ustanowiona własność na podstawie umowy o budowę lokalu. Oznacza to, że spółdzielnia nie może w żadnym wypadku odnosić korzyści wynikających z wniesionych przez członka spółdzielni wkładów budowlanych. Członek spółdzielni wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie inwestycyjnej, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Oznacza to zakaz pobierania od członka innych opłat w związku z realizowaną inwestycją.

Niedopuszczalne jest dowolne rozliczanie przez spółdzielnię kosztów budowy lokalu, w oderwaniu od kosztów rzeczywiście poniesionych.

Wkład budowlany jest deponowany przez spółdzielnię na oprocentowanych rachunkach bankowych. Odsetki od wkładów budowlanych zgromadzonych na tych rachunkach bankowych zaliczane są na poczet wkładu budowlanego członka spółdzielni i powiększają ten wkład. W ostatecznym rozrachunku odsetki od zdeponowanych środków wpływają na rozliczenia pomiędzy spółdzielnią a inwestorem z tytułu realizacji inwestycji. Zatem odsetki stanowią element kalkulacyjny wkładu budowlanego inwestora.

Zgodnie z powyższym spółdzielnia dysponuje jedynie tym wkładem w imieniu i na rzecz członka spółdzielni, w celu przeprowadzenia zadania inwestycyjnego, którego inwestorem a zarazem finansującym jest członek spółdzielni. Władztwo nad środkami pieniężnymi stanowiącymi wkład budowlany (również w zakresie odsetek rozliczanych na poczet tego wkładu) nie przechodzi na spółdzielnię na żadnym etapie realizowania inwestycji.
Zgodne z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który za przychód nakazuje uznać tylko te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika.

Zatem odsetki nie stanowią przychodu spółdzielni podlegającego opodatkowaniu, gdyż w omawianym przypadku nie są one przysporzeniem majątkowym spółdzielni, w związku z powyższym to przysporzenie majątkowe nie ma charakteru trwałego i nie jest rzeczywiście otrzymane przez spółdzielnię. Bez wpływu na powyższe pozostaje fakt, że odsetki są gromadzone na rachunku bankowym spółdzielni, ponieważ własność środków zdeponowanych przez inwestorów w ramach wkładu budowlanego (na poczet, którego zaliczane są również odsetki) nie przechodzi na spółdzielnię. Spółdzielnia jedynie „administruje” tymi środkami w celu zrealizowania inwestycji. Oznacza to, ze kwota odsetek nie powiększa majątku spółdzielni a więc nie może być mowy o uzyskaniu jakiejkolwiek korzyści majątkowej po stronie spółdzielni z tego tytułu.

Kategorie: CIT.