Przychód z tytułu nabycie w drodze zasiedzenia służebności przesyłu

Spółka nabywa służebność przesyłu w drodze zasiedzenia. Powyższe ma miejsce w przypadku gdy Spółka korzysta długo z urządzeń umieszczonych na określonym gruncie i spełnione zostały w związku z tym przesłanki pozwalające na uznanie, iż w danym przypadku nastąpiło zasiedzenie służebności. W odpowiednim postępowaniu sądowym zostaje wydany wyrok, w którym zostaje stwierdzone zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej zasiedzenie stanowi dla niej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Jak wynika z orzecznictwa sądów cywilnych nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia jest nabyciem zawsze nieodpłatnym. Natomiast w orzeczeniu NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r. (II FSK 1715/11) stwierdzono, że otrzymanie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw” należy rozumieć, jako niewywołujące przychodu w sytuacji, gdy czynność prawna jest ze swej istoty zawsze nieodpłatna. Natomiast przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstaje w sytuacji, w której podatnik zmieniając charakter czynności prawnej odpłatnej, dokonuje jej jako nieodpłatnej. W konsekwencji nabycie w drodze zasiedzenia nieodpłatnej służebności przesyłu nie stanowi dla nabywającego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.