Przychód z najmu a refakturowanie podatku od nieruchomości – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 23 stycznia 2013 r., nr ITPB1/415-1137/13/AK rozstrzygnął kwestię dotyczącą ryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik zakupił wraz małżonką do majątku wspólnego dwa lokale handlowe. Zakup dokonany został w celu wynajmu tych lokali. Została podpisana długoterminowa umowa najmu lokali (10 lat), która szczegółowo określa, że wszystkie koszty związane z eksploatacją tych lokali m.in. takie jak media, podatek od nieruchomości pokrywa w całości najemca. Podatnik opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego (8,5%). W związku z tym powstała następująca wątpliwość podatnika: Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za podatek od nieruchomości na podstawie wystawianych przez Wnioskodawczynię refaktur, czy należności te stanowią przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym?

Organ podatkowy stwierdził, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: opłaty za wodę, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Reasumując należy uznać, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu za wynajem stanowi przysporzenie majątkowe podatnika jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności związane z eksploatacją tych lokali m. in. takie jak media, do których ponoszenia zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca (niezależnie od tego czy są one uiszczane za pośrednictwem podatnika czy też bezpośrednio przez najemców), nie stanowią przysporzenia majątkowego dla podatnika.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.