Przeliczenie dotacji wyrażonej w walucie obcej otrzymanej w związku z wytworzeniem środka trwałego – CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości…

26. Przeliczenie dotacji wyrażonej w walucie obcej otrzymanej

Kategorie: CIT.